Skip to content

Terms and Conditions

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА ДА УДОВЛЕТВОРИМ НУЖДИТЕ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ ЕКИПЪТ НА ЗАВЕДЕНИЕ V MAX РАБОТИ БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН !!!

ПРЪЧКИ ЗА ВКЪЩИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН от 11:00ч до 22:30ч

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА http://www.vmaxpizza.com/

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от “ВЕ МАКС“ ООД услуги посредством уебсайт за онлайн поръчки http://www.vmaxpizza.com/ („Общите условия”) и урежда отношенията между “ВЕ МАКС“ ООД и всеки един от потребителите на уебсайта http://www.vmaxpizza.com/.

І. ДЕФИНИЦИИ
При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
1.1. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
1.2. “ВЕ МАКС“ ООД, (наричани по-долу за кратост ВЕ МАКС), е търговско дружество с ЕИК: 111580324, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, жк. „Плиска” , и адрес за кореспонденция: гр. Монтана, ул.Антим I” 1 , тел.: +359 96 307 114, e-mail: vmaxpizza@mail.bg , което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрираният от него сайт: http://www.vmaxpizza.com/.
1.3. http://www.vmaxpizza.com/е уебсайт посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставя възможност за закупуване и доставка на храна до посочен от тях адрес.
1.4. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
1.5. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
1.6. „Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
1.7. „Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
1.8. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице с навършени 18 години, което ползва които и да е от предоставяните през колцентъра на ВЕ МАКС и уебсайта http://www.vmaxpizza.com/услуги и ресурси.
1.9. „Потребителски профил” е обособена част в dostavka.happy.bg, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от dostavka.happy.bg, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до личната си пощеска кутия, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.
1.10. „Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в http://www.vmaxpizza.com/
1.11. „Парола” е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия.
1.12. „Потребителско съдържание” е всякакви данни, информация, текст, мненията и коментарите и блога, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на http://www.vmaxpizza.com/ с оглед те да бъдат достъпни чрез Уебсайта http://www.vmaxpizza.com/ за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.
1.13. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
1.14. „Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.
1.15. „Блог” е Уебсайт, чието съдържание редовно бива допълвано с коментари, описания на събития, файлове и други информационни материали, представени в хронологичен ред.
1.16. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
1.17. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
2.1. ВЕ МАКС, чрез Уебсайта http://www.vmaxpizza.com/ предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.
2.2. Част от Услугите на Уебсайта http://www.vmaxpizza.com/ се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до: достъп до и използване, при спазване правилата на настоящите Общи условия, на разнообразни информационни ресурси, достъпни посредством Уебсайта http://www.vmaxpizza.com/ – новини, забавни публикации, промоции, календар с информация за предстоящи събития, обучения и семинари, каталог с електронни връзки към български и чуждестранни сайтове или друго предоставено от http://www.vmaxpizza.com/ съдържание, както и Потребителско съдържание, публикувано на Уебсайта http://www.vmaxpizza.com/
2.3. Използването на част от Услугите на Уебсайта http://www.vmaxpizza.com/. е възможно само след предварителна регистрация, създаване на Потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и въвеждане на потребителското име и паролата.
2.4. Отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и http://www.vmaxpizza.com/ във връзка с предлагането, осъществяването на достъп и използването на платени услуги посредством Уебсайта http://www.vmaxpizza.com/ се уреждат съгласно правилата, описани в Общите условия за ползване на съответните платени услуги, достъпни през Уебсайта http://www.vmaxpizza.com/.

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта http://www.vmaxpizza.com/ („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на уебсайта http://www.vmaxpizza.com/ („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”), като техните права са ограничени до ползване на услугите, описани в т. 2.2.
3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес http://www.vmaxpizza.com/ по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта http://www.vmaxpizza.com/. С всяко ползване на услугите и ресурси на Уебсайта http://www.vmaxpizza.com/, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта http://www.vmaxpizza.com/, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта http://www.vmaxpizza.com/, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.
3.3. За да може да използва услугите по т. 2.3. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата http://www.vmaxpizza.com/.
3.3.1 В процеса на регистрация, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия на http://www.vmaxpizza.com/и натискане на виртуалния бутон "Регистрация", ПОТРЕБИТЕЛЯТ, съответно родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.
3.3.2 С регистрирането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани от http://www.vmaxpizza.com/ услуги. При попълване на формата за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си, съответно личността на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и другите изискуеми от електронната форма на http://www.vmaxpizza.com/ данни, както и да ги актуализира незабавно при всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.
3.3.3 При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, http://www.vmaxpizza.com/ има право да откаже регистрацията.
3.3.4 В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени, http://www.vmaxpizza.com/ има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

ІV. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ
4.1. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до Потребителския си профил, както и възможност да ползва Услугите по т. 2.3.
4.2. Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на Услугите по т. 2.3. http://www.vmaxpizza.com/ не проверява и не носи отговорност за съвпадението на потребителското име с името на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
4.3. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи за достъп до определен потребителски профил.
4.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си или тайните въпрос и отговор и да уведомява незабавно http://www.vmaxpizza.com/ в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и на тайните въпрос и отговор и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им.
4.6. Потребителският профил представлява обособена част от Уебсайта http://www.vmaxpizza.com/, съдържаща информация за регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на dostavka.happy.bg. Чрез потребителския си профил ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва, настройва, активира или дезактивира използването на различни услуги по т. 2.3. на http://www.vmaxpizza.com/, да управлява разположено от него на сървър на http://www.vmaxpizza.com/ Потребителско съдържание, да актуализира данните, предоставени при регистрацията си, да променя паролата си и тайните въпрос и отговор, да прекрати регистрацията си в http://www.vmaxpizza.com/и др.
4.7. За да получи достъп до платените услуги на Уебсайта http://www.vmaxpizza.com/, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да извърши регистрация на обозначена за това Интернет страница или други действия, съгласно изискванията на посочените на страницата Общи условия за ползване на съответната платена услуга.
4.8. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да има само един активен потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). http://www.vmaxpizza.com/ може да откаже регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
5.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т. 3.2 или т. 3.3.1.
5.2. Договорът се сключва на български език.
5.3. Договорът има действие:
а) За нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на Услугите по т. 2.2.;
б) за регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – за неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

VІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
6.1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от ВЕ МАКС. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.
6.2. При извършване на промени в Общите условия, ВЕ МАКС ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на Уебсайта http://www.vmaxpizza.com/. ВЕ МАКС предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ двуседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие.
6.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. В срока по т. 6.2. те имат възможността да заявят чрез изпращане на съобщение до ВЕ МАКС, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от ВЕ МАКС, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ВЕ МАКС за ползване на услугите, предоставяни чрез Уебсайта http://www.vmaxpizza.com/, при което ВЕ МАКС има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Общото събрание на “ВЕ МАКС“ ООД от 20.05 2018 г. и влизат в сила от 20.05 2018 г.

“ВЕ МАКС“ ООД | Всички права запазени © 2022
"VE MAX" LTD | All rights reserved © 2022
Поръчка Резервирай Количка Моят профил
Order Book Cart My Profile
×

No products in the basket.

Italy

11,90 lv.

(italian mozzarella, tomato sauce, prosciutto, mushrooms, artichoke, sun-dried tomatoes, fresh...

Quattro Stagioni

10,25 lv.

(italian mozzarella, tomato sauce, ham, mushrooms, pepper, pickles cucumbers)

Caprese

11,50 lv.

(sun-dried tomatoes, Italian mozzarella, cream, pesto, fresh basil)

Lazio

8,65 lv.

(italian mozzarella, tomato sauce, ham, pickles)

Margherita

9,90 lv.

(italian mozzarella, fresh mozzarella, tomato sauce, basil)

Calzone

9,90 lv.

(italian mozzarella, tomato sauce, mushrooms, bacon, ham, processed cheese)

Capuleti

10,25 lv.

(italian mozzarella, tomato sauce, ham, bacon, egg)

Pepperoni

11,90 lv.

(italian mozzarella, tomato sauce, pepperoni, corn)

Siciliana

9,45 lv.

(tomato sauce, Italian mozzarella, bacon, mushrooms, pickles)

Vegetariana

8,65 lv.

(italian mozzarella, tomato sauce, olives, mushrooms, tomatoes)

Vi Em

11,90 lv.

(italian mozzarella, tomato sauce, olives, parmesan, fresh basil, garlic)

Sausage

11,90 lv.

(italian mozzarella, tomato sauce, Italian sausages, mushrooms, fresh onions)

Caprice

10,90 lv.

(italian mozzarella, tomato sauce, artichoke, ham, mushrooms, olives)

Quattro Formaggi

11,30 lv.

(italian mozzarella, tomato sauce, blue cheese, processed cheese, fresh mozzarella)

Ham and mushrooms

8,60 lv.

(italian mozzarella, tomato sauce, mushrooms, ham)

Tonino

11,90 lv.

(italian mozzarella, tomato sauce, tuna fish, olives, boiled egg, onion)

Greece

11,90 lv.

(italian mozzarella, tomato sauce, peppers, meat gyros chicken or pork,...